Prof. dr hab. n. farm. J. Renata Ochocka

Działalność naukową rozpoczęła w okresie studiów na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, aktywnie uczestnicząc w życiu Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Działalność ta została nagrodzona odznaczeniem SOWA (Studenckie Odznaczenie za Wiedzę i Aktywność). Po ukończeniu studiów w roku 1974, odbyła studia doktoranckie, zakończone w roku 1978 zdobyciem stopnia doktora. Początek kariery zawodowej i naukowej związany jest również z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W pierwszym okresie pracy naukowej zajmowała się m.in. analizą i sposobami usuwania z wody pitnej rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Od października 1981 roku, prof. dr hab. J. Renata Ochocka pracuje na Wydziale Farmaceutycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed), gdzie przeszła wszystkie szczeble awansu naukowego, zdobywając stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora. Przez dwie kadencje (2002-2005, 2005 – 2008) pełniła funkcję prodziekana Wydziału. W pierwszych latach pracowała w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej, kontynuując tematykę badań naukowych prowadzonych w Poznaniu, rozszerzając je o badania aktywności biologicznej WWA oraz zagadnienia metodyczne dotyczące mechanizmów analiz chromatograficznych.

Od roku 1985 pracuje w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, w której od roku 1995 pełni funkcję Kierownika Katedry. Pełniąc funkcję kierownika katedry stwarzała możliwości rozwoju nowych, istotnych dla nauk farmaceutycznych kierunków badań roślin leczniczych oraz wspomagała indywidualny rozwój zatrudnionych w katedrze nauczycieli akademickich. Była promotorem 8 doktoratów. W kierowanej Katedrze dwóch nauczycieli akademickich uzyskało tytuł profesora, a jeden stopień doktora habilitowanego. Wypromowała 150 magistrów farmacji.

Autorka lub współautorka ponad 250 publikacji (oryginalnych eksperymentalnych, przeglądowych, monografii i rozdziałów oraz doniesień naukowych) z zakresu m.in. wieloaspektowych analiz fitochemicznych, badań aktywności biologicznej wtórnych metabolitów roślin leczniczych, identyfikacji taksonomicznej roślin z zastosowaniem markerów molekularnych. Opublikowane w renomowanych czasopismach wyniki badań dostarczyły m.in. dane o dotąd nieznanym składzie enancjomerycznym węglowodorów terpenowych i ich aktywności biologicznej w gatunkach rodzaju Pinus oraz w Juniperus communis. Wyniki badań fitochemicznych dotyczą m. in. olejków eterycznych, zw. kumarynowych, saponin steroidowych, saponin triterpenowych, glikozydów salicylowych, zw. flawonoidowych, zw. polifenolowych i bufadienolidów.

Nowym podejściem do zagadnienia standaryzacji materiału roślinnego do celów farmaceutycznych były badania genetyczne, które w powiązaniu z wynikami analiz fitochemicznych, morfologicznych i anatomicznych wyjaśniają istotne zagadnienia filogenezy i biosyntezy aktywnych biologicznie wtórnych metabolitów roślinnych. Liczne publikacje dotyczą badań aktywności biologicznej w tym aktywności cytotoksycznej, antyoksydacyjnej, przeciwbakteryjnej ekstraktów, frakcji i izolowanych metabolitów wtórnych wielu gatunków roślin leczniczych. Badania aktywności biologicznej obejmują również ocenę wpływu roślinnych metabolitów na aktywność enzymów macierzy zewnątrzkomórkowej skóry.

Przygotowywała raporty eksperta produktów leczniczych roślinnych dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Kierowała 12 projektami naukowymi KBN/NCN, brała udział w Europejskich Programach Ramowych. W realizacji 4 Programu Ramowego ”Development and implementation of natural anti-microbial agents from plants for food preservation” była kierownikiem polskiej grupy. W utworzonym w ramach 5 Programu Ramowego, Centrum BioMoBil (Centre of Biosafety Research and Molecular Biomedicine – Integration in Education in Research Towards the Knowledge & Technology Transfer Level) była w składzie Komitetu kierującego pracą Centrum.

Prof. R. Ochocka aktywnie działa w wielu organizacjach naukowych i społecznych. Była członkiem Komitetu Narodowego ds. współpracy z IUFRO – International Union of Forest Research Organizations (Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych).W latach 2016-2020 była członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), a aktualnie jest ekspertem PKA. Jest członkiem zarządu Komitetu Terapii i Nauk o leku PAN, członkiem zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, członkiem zarządu Polskiej Rady Leku Roślinnego, członkiem zarządu Wydziału II Nauk Biologicznych i Medycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Jest aktywnym członkiem Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab. J. Renata Ochocka reprezentuje dziedzinę nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.