Statut

Statut Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1
Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL) jest sekcją specjalistyczną powołaną przez Zarząd Główny PTL uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTL z dnia 27.11.1998 r.

Siedzibą Sekcji i jej władz jest miasto Poznań.

§ 2
Terenem działalności Sekcji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Sekcja może prowadzić działalność także poza granicami Polski, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Sekcja ma prawo powoływać oddziały regionalne.

Sekcja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3
Sekcja może posługiwać się znakiem graficznym, wyróżniającym ją wśród innych organizacji.

§ 4
Sekcja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 5
Ustanawia się godność Honorowego Prezesa Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL i Honorowego Przewodniczącego Oddziału Regionalnego Sekcji Fitoterapii PTL.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 6
Celem Sekcji Fitoterapii PTL jest:

 1. Promocja fitoterapii w praktyce lekarskiej.
 2. Wspieranie badań naukowych w dziedzinie fitoterapii.
 3. Szeroko pojęta edukacja z zakresu fitoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy i farmaceutów.
 4. Informowanie opinii publicznej o korzyściach i ograniczeniach stosowania leków roślinnych.
 5. Informowanie o wynikach badań i nowych osiągnięciach naukowych w dziedzinie fitoterapii.
 6. Współpraca z Polskim Komitetem Zielarskim (PKZ).
 7. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych i wymiana doświadczeń.

§ 7
Sekcja Fitoterapii PTL realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, m.in. na zasadzie organizowania konferencji, zjazdów i posiedzeń naukowych.
 2. Prowadzenie szkoleń z zakresu fitoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy i farmaceutów.
 3. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Sekcji Fitoterapii PTL.
 4. Dla osiągnięcia celów Sekcja może wspierać organizacje i osoby fizyczne, których działalność jest zbieżna z celami Sekcji.
 5. Zespół Ekspertów ds. Oceny Leków Pochodzenia Naturalnego.
 6. Wydawanie kwartalnika „Postępy Fitoterapii” jako organu Sekcji Fitoterapii PTL.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie Sekcji Fitoterapii PTL dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.
 4. Członków korespondentów.

§ 9
Członkami zwyczajnymi Sekcji mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy, a także cudzoziemcy – będący lekarzami lub farmaceutami, lub posiadającymi wyższe wykształcenie związane z ochroną zdrowia.
Członkami zwyczajnymi mogą być też osoby fizyczne, które poprzez swoją działalność są szczególnie związane z fitoterapią.

§ 10
O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Sekcji Fitoterapii PTL decyduje Zarząd Sekcji w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§ 11
Członek zwyczajny Sekcji Fitoterapii PTL posiada następujące uprawnienia:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Sekcji Fitoterapii PTL.
 2. Prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Sekcji.
 3. Prawo korzystania z pomocy i urządzeń Sekcji.

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 1. Brać czynny udział w pracach Sekcji Fitoterapii PTL.
 2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Sekcji.
 3. Postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej.
 4. Regularnie opłacać składki członkowskie.

Obowiązku płacenia składek nie mają członkowie honorowi.

Praca członka zwyczajnego na rzecz Sekcji Fitoterapii jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członków zatrudnionych w Sekcji na podstawie umowy o pracę. W razie wykonywania zleconej czynności przysługuje zwrot kosztów na ogólnych zasadach.

§ 12
Utrata członkostwa następuje przez:

 1. Rezygnację złożoną przez członka na piśmie.
 2. Nieusprawiedliwione zaleganie przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 2 lata.
 3. Fakt śmierci członka.

Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd Sekcji w następujących wypadkach:

 1. Prowadzenia działalności rażąco sprzecznej ze statutem Sekcji.
 2. Popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Sekcji, lub godzi w dobre imię Sekcji.

Przed podjęciem uchwały w w/w sprawie, o której mowa w ust. 2 punkt 1 i 2, Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

Od Uchwały Zarządu Sekcji w sprawi, o której mowa w ust. 2 punkt 1 i 2, członek może odwołać się w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków.

§ 13
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za zgodą Zarządu Sekcji zostanie przyjęta na zasadzie pomocy w realizacji celów Sekcji.

Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 14
Członkiem korespondentem może być osoba zajmująca się profesjonalnie fitoterapią z rekomendacji Zarządu Sekcji.

§ 15
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Sekcji.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna i zasady działania Sekcji

§ 16
Sekcja prowadzi działalność ogólnokrajową, regionalną i specjalistyczną.

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Sekcji są Oddziały Regionalne.

§ 17
Oddziały Regionalne powołuje Zarząd Sekcji, który ustala również zasięg terytorialny ich działania. Do Zarządu Sekcji należy również rozwiązywanie Oddziałów Regionalnych i zmiana zasięgu terytorialnego ich działania.

ROZDZIAŁ V

Organy Sekcji

§ 18
Organami Sekcji są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Rada Naukowa.

§ 19
Kadencja Organów Sekcji trwa 4 lata.

Wybór władz Sekcji odbywa się w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy liczby wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 20
W razie ustąpienia członka z danego organu władz Sekcji, organ ten może wybrać nowego członka z tym, że liczba takich członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru dokonanego przez Walne Zebranie Członków, zaś kadencja osób pochodzących z takiego wyboru trwa do zwołania najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków

§ 21
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Sekcji.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym _ członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym _ członkowie wspierający i zaproszeni goście.

O miejscu, czasie i porządku obrad Zarząd Sekcji powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
Zarząd Sekcji może zadecydować, że z powodu istotnych przesłanek Walne Zebranie Członków będzie przeprowadzone w trybie zdalnym

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

 1. w pierwszym terminie _ liczby członków określonej w § 19 ust. 2,
 2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu _ bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 22
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na 4 lata, o ile nie zaistnieją okoliczności uzasadniające zwołanie Walnego Zebrania Członków w innym terminie.

Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:

 1. przewodniczący,
 2. zastępca przewodniczącego.

Pozostałe osoby do funkcji koniecznych w sprawnym przeprowadzeniu Walnego Zebrania Członków (sekretarza – protokolanta, skład personalny komisji, itp.) wybiera w głosowaniu Walne Zebranie Członków.

Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w uzasadnionych przypadkach.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na umotywowane żądanie co najmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych.

W przypadkach określonych w ust. 7 punkty b i c. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego żądania Zarządowi.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków i programu działania Sekcji,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie ewentualnych zmian w statucie Sekcji, uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
 4. uchwalanie budżetu,
 5. wybór oraz odwoływanie władz Sekcji, tj. członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Rady Naukowej,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich dla osób fizycznych i dla osób prawnych,
 7. rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Radę Naukową,
 8. rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu członka z Sekcji,
 9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Sekcji,
 11. podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Sekcji Fitoterapii

§ 24

 1. Zarząd Sekcji składa się z 10 wybranych członków
 2. W skład Zarządu wchodzą obligatoryjnie Przewodniczący Regionalnych Oddziałów Sekcji oraz Redaktor Naczelny Kwartalnika „Postępy Fitoterapii”.
 3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 25
Do kompetencji Zarządu Sekcji należy:

 1. reprezentowanie Sekcji na zewnątrz zgodnie z przyznanymi kompetencjami dla poszczególnych członków Zarządu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. kierowanie całokształtem działalności Sekcji,
 4. uchwalanie projektu budżetu Sekcji i projektu wysokości składek członkowskich,
 5. zarządzanie majątkiem Sekcji i jego finansami,
 6. inicjowanie i programowanie działalności Sekcji,
 7. składanie sprawozdań z działalności Sekcji na Walnym Zebraniu Członków,
 8. organizowanie Walnego Zebrania Członków,
 9. prowadzenie ewidencji członków Sekcji, zbieranie zadeklarowanych składek i zwalnianie z obowiązku ich uiszczenia,
 10. przyjmowanie i skreślanie z ewidencji członków Sekcji.

Zarząd może powołać zespoły robocze celem wykonania zadań statutowych Sekcji. Członkowie zespołu roboczego powoływani są przez Zarząd. zespoły robocze powinny być z zasady kierowane przez członka Zarządu. Praca w zespole roboczym nie jest związana z członkostwem w Sekcji. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do składania propozycji odnośnie obsadzania zespołów roboczych.

Prezes Zarządu Sekcji pełni funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych przez Sekcję na podstawie umowy o pracę.

§ 26
Na pierwszym zebraniu wyborczym Zarząd wybiera prezesa, nie więcej niż trzech wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 27
Zebrania Zarządu powinny odbywać się przynajmniej 2 razy w roku, a zwołuje je prezes Zarządu Sekcji. Prezes Zarządu Sekcji może zadecydować, że z powodu istotnych przesłanek zebranie Zarządu zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym.

Z posiedzeń Zarządu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje ponadto przewodniczący zebrania.

§ 28

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli lub nadzoru, odrębnym od Zarządu Sekcji i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej Sekcji:

 1. nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 29
Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Sekcji, a w szczególności działalność finansowo-gospodarczą. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zadecydować, że z powodu istotnych przesłanek działania kontrolne Zarządu będą przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną w trybie zdalnym.

§ 30
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę przynajmniej raz do roku i składa pisemne sprawozdanie ze swej kontroli, formułuje wnioski i określa terminy usunięcia uchybień.
Sprawozdanie składane jest na Walnym Zebraniu Członków wraz z wnioskiem o udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji.

§ 31
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

Rada Naukowa

§ 32
Rada Naukowa ma za zadanie naukowo doradzać Sekcji, opiniować zadania badawcze, programy szkoleniowe oraz uczestniczyć w planowaniu i organizacji jej działalności.

Rada Naukowa składa się przynajmniej z 5 osób, które powoływane są przez Zarząd większością głosów na okres 4 lat spośród członków Sekcji. Rada Naukowa wybiera ze swojego grona większością głosów przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Naukowej może zadecydować, że z powodu istotnych przesłanek posiedzenie Rady odbędzie się w trybie zdalnym.

Członek Rady Naukowej nie musi być jednocześnie członkiem Sekcji.

Każdy członek Zarządu Sekcji uprawniony jest do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Naukowej. Zarząd musi być poinformowany o planowanym terminie posiedzenia przynajmniej 4 tygodnie wcześniej.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Sekcji

§ 33
Na majątek Sekcji składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. wpływy z działalności statutowej,
 3. wpływy z działalności Zespołu Ekspertów ds. Oceny Leków Pochodzenia Naturalnego,
 4. dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 5. środki pieniężne i rzeczowe z ofiarności publicznej.

§ 34
Sekcja prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów.

Tryb i formy prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Sekcji.

Środki pieniężne mogą być przechowywane na rachunku bankowym Sekcji.

Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, bez zbędnej zwłoki przekazane na rachunek bankowy.

Cały dochód ze swoich przedsięwzięć Sekcja przeznacza wyłącznie na działalność statutową.

§ 35
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku podejmowane są przez Zarząd Sekcji.

Dla ważności i skuteczności oświadczeń podejmowanych przez Sekcję w zakresie spraw majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa i skarbnika lub wiceprezesa i skarbnika.

Dla ważności wszystkich innych pism wymagany jest podpis prezesa Sekcji lub podpisy upoważnionych przez Zarząd dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Sekcji

§ 36
Uchwalanie zmian w statucie oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Sekcji przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów _ 2/3 przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Uchwalanie statutu, jego zmiana oraz rozwiązanie Sekcji mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Sekcji Walne Zebranie Członków wybiera Komisję Likwidacyjną, którą może stanowić Zarząd.

Przy rozwiązaniu Sekcji majątek przypada instytucji naukowej wskazanej przez Walne Zebranie Członków.

Zarząd Sekcji Fitoterapii PTL