Prof. dr hab. n. farm. Wiesława Bylka

Studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu ukończyłam w 1970 r. Po rocznej pracy w aptece ogólnodostępnej dalszą działalność zawodową związałam z Katedrą i Zakładem Farmakognozji w Poznaniu, gdzie byłam zatrudniona kolejno na etacie asystenta, starszego asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora. Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskałam 1979 r., doktora habilitowanego w specjalności farmakognozja w 2005 r., tytuł profesora nauk farmaceutycznych w 2014 r. W latach 2014-2018 pełniłam funkcję kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji w Poznaniu. Posiadam specjalizację I stopnia z zakresu zielarstwa leczniczego.

W Katedrze i Zakładzie Farmakognozji w Poznaniu prowadziłam zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Farmakognozja (dla studentów farmacji), Podstawy ziołolecznictwa i Ziołolecznictwo (dla studentów kosmetologii) a także liczne zajęcia fakultatywne z zakresu fitoterapii, szczególnie układu oddechowego, immunologicznego, nerwowego, pokarmowego oraz na temat działania roślin pochodzenia pozaeuropejskiego, dla studentów Wydziałów: Farmaceutycznego, Lekarskiego i Dietetyki UM w Poznaniu. Równolegle w latach 2005-2011 organizowałam i prowadziłam ćwiczenia z farmakognozji w nowopowstałej w Bydgoszczy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji CM Uniwersytetu im. M. Kopernika, a także w latach 2011-2014 wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: Podstawy ziołolecznictwa i Surowce naturalne na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.

Byłam promotorem pięciu rozpraw doktorskich oraz około 100 prac magisterskich, recenzentem prac habilitacyjnych, doktorskich oraz licznych prac magisterskich i licencjackich. Byłam współautorem licznych skryptów i podręcznika „Farmakognozja” dla studentów farmacji.

Tematyka moich eksperymentalnych prac naukowych (około 100 opublikowanych prac) obejmowała izolację i identyfikację związków, głównie flawonoidowych oraz ocenę aktywności biologicznej (antyoksydacyjnej, hepatoprotekcyjnej, przeciwbakteryjnej). Wyniki prac dostarczyły dowodów na zasadność stosowania tradycyjnego różnych gatunków roślin. Prace eksperymentalne z tego zakresu zostały opublikowane czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Byłam także recenzentem prac dla czasopism naukowych. W ramach działalności popularyzatorskiej byłam autorem wielu prac na temat związków czynnych oraz aktywności surowców roślinnych. Prowadziłam szkolenia z zakresu leku roślinnego, uczestniczyłam w konferencjach międzynarodowych i krajowych poświęconych fitoterapii. Od 2015 r. kieruję studiami podyplomowymi „Zioła w profilaktyce i terapii”, zorganizowanymi w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji w Poznaniu, a od 2019 r. realizowanymi w Katedrze i Zakładzie Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Sekcji Fitoterapii przy Polskim Towarzystwie Lekarskim (członek zarządu).