Aktualności

Odeszła prof. dr hab. n. farm. Irena Matławska

Szanowni Państwo,

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. prof. dr hab. n. farm. Ireny Matławskiej.

Prof. dr hab. n. farm. Irena Matławska brała czynny udział w pracach Sekcji Fitoterapii PTL, jako członek, a następnie jako skarbnik Zarządu Sekcji. Do końca, począwszy od sierpnia 2020 r. pełniła funkcję redaktora wiodącego kwartalnika Postępy Fitoterapii. Była niestrudzenie zaangażowana w perfekcyjne przygotowywanie kolejnych numerów czasopisma.

Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej, później Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1997-2014 oraz Katedry i Zakładu Farmakognozji Collegium Medicum w Bydgoszczy w latach 2004-2014. Prowadziła wykłady i zajęcia w ramach przedmiotu – farmakognozja w Katedrach Farmakognozji, szkołach o profilu medycznym oraz z zapałem dzieliła się dobrze ugruntowaną wiedzą jako wykładowca w ramach Studiów podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” prowadzonych przez Wydział Farmaceutyczny UM w Poznaniu, początkowo przy Katedrze Farmakognozji, a później przy Zakładzie Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry.

Była niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie ziołolecznictwa i fitoterapii, publikując liczne artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych, uzupełniając ustawicznie wiedzę z tej dziedziny o inne dyscypliny: biochemię, farmakologię, botanikę, dietetykę, apiterapię.

Jako zwolennik wykorzystania w lecznictwie również metod naturalnych była autorem artykułów w kwartalniku „Postępy Fitoterapii” i licznych skryptów oraz podręcznika dla studentów pt. „Farmakognozja”.

Odeszła osoba wyjątkowa, z pasją wnikliwego badacza, zaangażowanego w rozwój sumiennych i nowatorskich badań leku roślinnego. Ś. P. Pani Profesor Irena Matławska na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wybitny farmakognosta, nauczyciel akademicki i naukowiec o szerokich zainteresowaniach oraz życzliwa, bezpośrednia i koleżeńska osoba na płaszczyźnie zawodowej i rodzinnej.

Zarząd i Członkowie Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak, Prezes SF-PTL